Jumaat, 7 Februari 2014

บทความเรื่อง Dipandang dari Seberang : Kemelayuan di Mata Orang Jerman

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน       ในการเข้าร่วมงานสัมมนาที่เมืองตันหยงปีนัง เมืองเอกของจังหวัดหมู่เกาะเรียว ประเทศอินโดเนเซีย ผู้เขียนได้รับบทความวิชาการชิ้นหนึ่ง ซึ่งเป็นบทความวิชาการของอาจารย์ชาวเยอรมันที่ชื่อว่า Berthold damshäuser ซึ่งสอนภาษาอินโดเนเซียอยู่ที่มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมัน เป็นบทความในมุมมองของเขาเกี่ยวกับความเป็นมลายู
ในบทความชิ้นนี้ที่การกล่าวถึงการคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของนักวิชาการเยอรมันในอดีต ความสนใจของชาวเยอรมันที่มีต่อภาษามลายู วรรณกรรมมลายู ผู้เขียนเห็นว่าบทความชิ้นนี้มีความน่าสนใจอยู่พอสมควร จึงได้แปลมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีหรือหลักการความเป็นมลายู ที่เสนอโดยนักวิชาการเยอรมันที่ชื่อว่า Johann Friedrich Blumenbach
Johann Friedrich Blumenbach

Berthold damshäuser

ดร. Berthold damshäuser ได้เขียนถึงความเป็นมาของการแบ่งชาติพันธุ์โดยชาวเยอรมัน และความสนใจของชาวเยอรมันที่มีต่อภาษาและวรรณกรรมมลายู ในการนี้ขอแปลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการการแบ่งชาติพันธุ์มลายูของชาวเยอรมัน
หลักการแบ่ง”เชื้อชาติมลายู” ได้ถูกค้นพบโดยนักวิชาการชาวเยอรมันคนหนึ่ง ที่มีชื่อว่า นาย Johann Friedrich Blumenbach ซึ่งเกิดเมื่อ 11 เมษายน 1752 และเสียชีวิตเมื่อ 22 มกราคม  1840 ขณะที่มีอายุ 87 ปี 

       เขาได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับชาติพันธุ์ขึ้นมาเป็นการแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ในโลก โดยเขาเขียนหนังสือชื่อว่า De Generis Humanis Varietate Nativa เขียนขึ้นในปี 1775  ในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนว่ามนุษย์ทุกคนมาจากแหล่งเดียวกัน  การศึกษาของเขาเป็นการต่อยอดจากเพื่อนของเขาที่ชื่อว่า Carl Von Linne’ ที่ได้แบ่งกลุ่มเชื้อชาติออกเป็น 4 กลุ่มเชื้อชาติ โดยนาย Johann Friedrich Blumenbach ได้เพิ่มเชื้อชาติมลายู หรือ Malaiisch Rasse’ เข้าได้อีกกลุ่มหนึ่ง  การแบ่งกลุ่มเชื้อชาติของนาย Johann Friedrich Blumenbach มีดังนี้


1. เชื้อชาติคอเคเซียน (Caucasian race)หรือกลุ่มผิวขาว2. เชื้อชาติมงโกเลียน (Mongolian race) หรือกลุ่มผิวเหลือง รวมถึงชาวเอเชียตะวันออกทั้งหมดและเอเชียกลางบางส่วน3. เชื้อชาติเอธิโอเปียน (Ethiopian race) หรือกลุ่มผิวดำ รวมทั้งชาวอัฟริกาซับซาฮารา4. เชื้อชาติอินเดียแดง(American or red race) หรือกลุ่มอินเดียแดง5. เชื้อชาติมลายู (Malayan  race) รวมทั้งชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาวหมู่เกาะแปซิฟิก


สำหรับเชื้อชาติมลายู ถือเป็นชาวผิวสีน้ำตาล หรือสีละมุด (Warna sawa matang) ที่นาย Johann Friedrich Blumenbach เพิ่มเข้าไปนั้น ปัจจุบันอาศัยอยู่ในมาเลเซีย อินโดเนเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นการให้คำนิยามของคำว่า “มลายู”ที่กว้างขวาง ซึ่งจะรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะแปซิฟิกด้วย ซึ่งหลักการนี้นักวิชาการได้ใช้ในต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งการให้คำนิยามนี้ เป็นการรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีนับร้อยชนชาติที่มีความแตกต่างกัน

หลักการของ”ความเป็นมลายู”ที่เสนอโดยนาย Johann Friedrich Blumenbach ยังคงมี่การใช้จนถึงปัจจุบัน แต่จะใช้คำว่า โลกมลายู หรือ Malay World/Dunia Melayu โดยใช้เรียกครอบคลุมสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคมลายู หรือ นูซันตารา (Nusantara) หรือ หมู่เกาะมลายู (Malay Archipelago) 

Tiada ulasan: