Jumaat, 1 Oktober 2010

มาเลเซียสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนเก่งได้เกียรตินิยมโดยเปลี่ยนสภาพจากทุนเงินกู้เป็นทุนการศึกษา(ทุนการศึกษาให้เปล่า)

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

เมื่อ 1 ตุลาคม 2010 ทางรัฐบาลมาเลเซียได้เปลี่ยนสภาพของทุนเงินกู้ที่นักศึกษาชาวมาเลเซียได้กู้เงินทุนเพื่อการศึกษาจากหน่วยงานรัฐบาลที่มีชื่อว่า กองทุนการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) โดยเปลี่ยนสภาพจากทุนเงินกู้เป็นทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวน 2,162 คน ทั้งที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยนักศึกษาเหล่านั้นได้รับปริญญาเกียรตินิยม จำนวนเงินที่มีการเปลี่ยนสภาพในครั้งนี้จำนวนถึง 59 ล้านริงกิต หรือ ประมาณ 590 ล้านบาท

การเปลี่ยนสภาพเงินกู้นักศึกษาครั้งนี้ เป็นไปตามการประกาศนโยบายงบประมาณประเทศมาเลเซียประจำปี 2010 ที่ดาโต๊ะศรีมูฮัมหมัดนายิบ บินตุนอับดุลราซัค ได้เสนอต่อสภาผูแทนราษฎร เมื่อ 23 ตุลาคม 2009 เนื้อหาส่วนหนึ่งได้กล่าวว่า
“มอบทุนการศึกษาที่เรียกว่า ทุนการศึกษาแห่งชาติ หรือ Biasiswa Nasional แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศจำนวน 30 คน โดยผู้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” และ “สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนเงินกู้จากหน่วยงานเกี่ยวกับเงินกู้นักศึกษาที่มีชื่อว่า กองทุนการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) นั้น เมื่อผลการเรียนของนักศึกษาดังกล่าวได้รับปริญญาเกียรตินิยม ทางราชการจะเปลี่ยนแปลงทุนการเรียนดังกล่าวจากทุนเงินกู้เป็นทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นไป”

ดาโต๊ะศรีมูฮัมหมัดนายิบ บินตุนอับดุลราซัค

ดาโต๊ะศรีมูฮัมหมัดคาเล็ด นอร์ดิน (Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา กล่าวว่าจำนวนนักศึกษาข้างต้นเป็นจำนวนที่มีการสำรวจตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคม 2010 และคาดว่าจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการปรับสภาพทุนครั้งนี้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปลายปีนี้

ดาโต๊ะศรีมูฮัมหมัดคาเล็ด นอร์ดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา

และการปรับสภาพทุนจากทุนเงินกู้เป็นทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)ครั้งนี้ มีผลดีต่อการศึกษาของนักศึกษา เพราะทำให้นักศึกษามีความขยันในการศึกษาเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นธนาคารอิสลามมาเลเซียได้มอบเงินซากาตต่อ PTPTN จำนวน 100,000 ริงกิต (ประมาณ 1 ล้านบาท) เพื่อเปิดบัญชีกองทุนออมทรัพย์การศึกษาแห่งชาติ หรือ Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อนกศึกษายากจน เขากล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนสภาพจากทุนเงินกู้มาเป็นทุนการศึกษา(ทุนให้เปล่า)ครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุนการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ เพราะได้มีการศึกษาถึงเรื่องนี้แล้ว

Tiada ulasan: