Jumaat, 29 Mac 2013

Muhammad Uthman El-Muhammady : นักการศาสนาอิสลามนามอุโฆษของประเทศมาเลเซีย

โดย นิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน
 มูฮัมหมัด อุสมาน อัล-มูฮัมหมัดดี (Muhammad Uthman El-Muhammady)
นักการศาสนานามอุโฆษแห่งรัฐกลันตัน มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2013 ที่ผ่านมา ชาวมาเลเซียต้องสูญเสียนักการศาสนานามอุโฆษคนหนึ่ง  ท่านเป็นนักการศาสนาที่มาจากรัฐกลันตัน รัฐที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐที่เคร่งในศาสนาอิสลามของประเทศมาลเซีย

มูฮัมหมัด อุสมาน อัล-มูฮัมหมัดดี เป็นนักเขียนแนวศาสนาอิสลาม และเป็นนักดะวะห์ หรือนักเผยแพร่ศาสนาอิสลาม  เขาได้รับรางวัล Maal Hijrah แห่งชาติของมาเลเซียประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1426 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2005

เขาเกิดที่หมู่บ้านตะโละ ตำบลปันยี เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 1943 และสิ้นชีวิตเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2013 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
การศึกษา
เขาได้รับการศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนมลายู ต่อมาในปี 1943 ได้เข้าเรียน ระดับ Special Malay Class ที่โรงเรียนสุลต่านอิสมาแอล ซึ่งต่อมาโรงเรียนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัย ใช้ชื่อว่า Maktab Sultan Ismail หรือ Sultan Ismail College  โดยเขาเรียนถึงชั้นมัธยมปีที่ 5  ต่อมาเขาได้เรียนชั้น Higher School Certificate (HSC) ที่วิทยาลัยสุลต่านอับดุลฮามิด หรือ Sultan Abdul Hamid College ที่เมืองอลอร์สตาร์ รัฐเคดะห์

ในปี 1963 เขาได้เข้าเรียนด้านอิสลามศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมาลายา กรุงกัวลาลัมเปอร์ จนได้รับปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษาในปี 1966 ต่อมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยดังกล่าว พร้อมๆกับศึกษาปริญญาโท จนจบปริญญาโทในปี 1969

เขาได้เริ่มทำงานเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาอิสลามศึกษาของมหาวิทยาลัยมาลายา จนถึงปี 1973 ต่อมาได้ลาออกพร้อมกลับไปยังรัฐกลันตัน ทุ่มเวลาให้กับการเขียนหนังสือและเผยแพร่ศาสนาอิสลาม  
ในปี 1995 เขาได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยไซนส์มาเลเซีย หรือ Universiti Sains Malaysia ในฐานะที่ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการผลิตงานเขียนแนวศาสนาอิสลามและการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม

เขาเป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านวิชาความรู้อิสลามและปรัชญาตะวันตก  แนวความคิดอิสลามและมุมมองต่อแนวคิดดังกล่าว รวมทั้งแนวคิดของกลุ่มสุนหนี่ 

เขายังทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนแนวกีตาบ หรือ หนังสือศาสนาแบบจารีตนิยม โดยได้สอนในมัสยิดบริเวณอำเภอปาเสร์มัส และอำเภอโกตาบารู  นอกจากนั้นเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายศาสนาตามที่ต่างๆ

เขาสิ้นชีวิตด้วยโรคหัวใจที่บ้านพักบุคลากรของสถาบันนานาชาติว่าด้วยแนวคิดอิสลามและอารยธรรม หรือ Institut Antarabangsa Pemikiran Islam dan Ketamadunan หรือในภาษาอังกฤษว่า The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) ซึ่งเป็นสถาบันที่สังกัดมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) 
 The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)

เขาเป็น Fellow ของสถาบันนานาชาติว่าด้วยแนวคิดอิสลามและอารยธรรม และนอกจากนั้นเขายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของมูลนิธิที่ชื่อว่า Yayasan Karyawan  และยังเป็นอาจารย์พิเศษสาขาศาสนาเปรียบเทียบระดับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา หรือ Universiti Teknologi Mara (UiTM)

ผลงานเขียนของเขา :
“Al-Quranul-Karim, terjemahan dan Huraian Maksud”- การแปลและการอธิบายเพิ่มเติมจากการแปลเป็นภาษาอังกฤษของ Abdullah Yusuf Ali จัดพิมพ์โดย Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) (หนังสือชุดจำนวน 5 เล่ม).
“Fathul Mu’in, terjemahan dan Huraian Maksud” จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งรัฐกลันตัน เมืองโกตาบารู  รัฐกลันตัน
“Peradaban dalam Islam” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Pustaka Aman Press เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ปี 1976 และมีการจัดพิมพ์เพิ่มอีกหลายครั้ง
“Memahami Islam"  จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Pustaka Aman Press เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ปี 1977
“Islam, Peribadi, Tarbiah dan Institusi” จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการศาสนาอิสลามแห่งรัฐกลันตัน ปี1987
“Islam dan Kebudayaan” เอกสารจัดพิมพ์โดย Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

ชีวิตส่วนตัว
แต่งงานกับคุณ Mariam Hussein มีบุตรด้วยกัน 11 คน เป็นบุตรสาว 7 คน และบุตรชาย 4 คน

Tiada ulasan: