About us

คณะที่ปรึกษาและเครือข่ายศูนย์นูซันตาราศึกษา

Penasihat dan Jaringan Nusantara Studies Center

ประกอบด้วยนักวิชาการ นักสังคมวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียงในกลุ่มประเทศโลกมลายู
Staf Nusantara Studies Center

 คณะทำงานศูนย์นูซันตาราศึกษา

นายนิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน
นายซาวาวี  ปะดาอามีน
นายรีดวาน  อาแซ
ดร. อับดุลรอนิง  สือแต
นายสะอารอนี  ดือเร๊ะ
นางรัตนา  ศิริเมธากุล
นายประสาน  อดุลย์ตระกูล
นายอัสมิง  มามะ
นายสุไลมาน  สมาแฮ
นายมาห์มุด  อับดุลกาเดร์
นายมูฮัมหมัดบักรี  เจ๊ะเล๊าะ
นายอับดุลวาฮับ  ยีวาแต
นายมะรอซี  เจ๊ะเย็ง
นางสาวซาฟียา  หะยีมะมิง
นางสาวนูรีฮัน  รอยิง
นางสาวรุสมีมี หะยีมือลี

นางสาวนูรีฮัน ดือเระ
นายอิมรอน  ลีมูซา

Staf Pelajar Pengajian Melayu 
คณะนักศึกษาปฏิบัติงาน
นางสาวตอยยีบะห์  ยูนุ๊
ผู้ประสานงานคณะนักศึกษาปฏิบัติงาน
นางสาวรุสดา  ยะโอ๊ะ
ผู้ประสานงานคณะนักศึกษาปฏิบัติงาน
                       
                      ........................................................................
นักศึกษาปี 1
1.นางสาวนูรฮามีมี ปาแนมาแล      เบอร์โทร 082-2633876
2.นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว         เบอร์โทร 082-8259554
3.นางสาวนัจวา  สุริยะ                      เบอร์โทร 093-6079532
4.นางสาวอาซีซะห์ หวันหมาน        เบอร์โทร 086-2933660
5.นางสาวคอลีเยาะ  นรา                  เบอร์
........................................................................
นักศึกษา ปี 2
1. นางสาวต่วนนุอัยนี  สะบูโด         เบอร์โทร 080-716375
2. นางสาวนูรลียาณีย์ ดีรี                เบอร์โทร 089-5993330
3. นางสาวนูรอัสมา  อูหมะ              เบอร์โทร 089-8790259
4. นางสาวบัดรียะห์  กามา              เบอร์โทร 085-6727351
5. นางสาวนูรีซา  โต๊ะยะเล              เบอร์โทร 085-6540142
6.นางสาวอุมเราะห์ คงแก้วท่าช้าง เบอร์โทร 084-9686766
7. นางสาวมารียะห์  อับดุลรอฮะ     เบอร์โทร080-7107523
8. นางสาวนัสเราะห์  โล๊ะ                 เบอร์โทร 0936164850
9. นางสาวรอฮายา  ฮายีแวจิ           เบอร์โทร 087-2902607
10. นางสาวนัจญฎา    หมีนแดง      เบอร์โทร
11. นางสาวมูรณี  มามุ                      เบอร์โทร
12. นางสาวอาซียะ  ปูยัง                  เบอร์โทร

....................................................................... 
นักศึกษา ปี 3
1. นางสาวรุสดา  ยาโอ๊ะ                    เบอร์โทร 089-9793906
2. นางสาวตอยยีบะห์  ยูนุ๊                  เบอร์โทร 087-2877275
3. นายอับดุลเลาะห์  อาฆง                 เบอร์โทร 085-6285966
4. นางสาวนูรอัยนี  ดอนิ                     เบอร์โทร 0848563420
5. นางสาวสุไรดา หะยีสาและ            เบอร์โทร 080-7056640
6. นางสาววาฮิดา มะเด็ง                    เบอร์โทร
7. นางสาวนูรอาฟันดาห์ สีรอมา        เบอร์โทร 091-3167094
8. นางสาวนูร์รีนา  มะมิง                     เบอร์โทร 080-1363587
9. นางสาวอารีดา  หะยีมะมิง              เบอร์โทร 084-9672335
10.นางสาวคอรีเยาะ ปานาวา             เบอร์โทร 095-2014833
11.นางสาวฟารีดา  หลงสะเตีย          เบอร์โทร 091-5241522
12.นางสาวมาเรียม  สังช่อ                 เบอร์โทร 082-8285064
13.นางสาวฟาตีเมาะ  อาแวกือจิ        เบอร์โทร 090-4794874
14.นางสาวมารีแย  ไสสากา               เบอร์โทร 088-3979676
15. นางสาวชาลินี  ตะวัน                     เบอร์โทร
16. นายอัลอามีน                                  เบอร์โทร
........................................................................
นักศึกษา ปี 4
1. นายสะการียา กาเซ็ง                       เบอร์โทร 098-7258665
2. นางสาวซากีเราะห์  แวเด็ง              เบอร์โทร 082-8252711 

Nusantara Studies Center Nusantara Studies Center 

ศูนย์นูซันตาราศึกษา เป็นศูนย์ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ของชนชาติมลายู ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูมิภาคมลายูหรือที่รู้จักกันในอีกนามหนึ่งว่า นูซันตารา (Nusantara)ครอบคลุมประเทศอินโดเนเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ตีมอร์เลสเต เกาะโคโคส(ออสเตรเลีย)พม่า เวียดนาม กัมพูชา รวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยด้วย และยังรวมถึงชาวมลายูโพ้นทะเล (Diaspora Malay)ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศมาดากัสการ์ อัฟริกาใต้ สุรีนาม ตะวันออกกลาง สหรัฐและยุโรป 

 นอกจากนั้นศูนย์นูซันตาราศึกษายังดำเนินการกิจกรรมทางสังคม เช่น โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคมลายู โครงการการอบรมและการสัมมนา โครงการเสวนาทางวิชาการ โครงการกิจกรรมทางสังคม และร่วมมือ ร่วมงานกับกลุ่มวิชาการ กลุ่มการวิจัย สถาบันการวิจัย และสถาบันวิชาการทั่วไป รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน ศูนย์นูซันตาราศึกษาเป็นศูนย์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างแผนกวิชามลายู ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กับมูลนิธิอิคตีซอมวิทยา จังหวัดสงขลา โดยศูนย์นูซันตาราศึกษา อยู่ภายใต้สังกัดมูลนิธิอิคตีซอมวิทยา จังหวัดสงขลา มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่แผนกวิชามลายู ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบันศูนย์นูซันตาราศึกษาเป็นตัวแทนในส่วนของประเทศไทยขององค์กรระดับภูมิภาคอยู่ 4 องค์กร คือ Dunia Melayu Dunia Islam, World Melayu-Polynesian Organisation, Pertemuan Penyair Nusantara และ Pertemuan Sastrawan usantara

......................................................................

Nusantara Studies Center

Pusat Kajian Nusantara adalah sebuah badan kajian dan penyelidikan tentang Bahasa, Sastera, Seni budaya, Kebudayaan, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Sejarah Rumpun Bangsa Melayu yang mendiami kawasan yang dikenali dengan nama “Nusantara”. Kawasan yang merangkumi negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Timor Leste, Pulau Kokos (Australia), Myanmar, Vietnam, Kampuchea, Selatan Thailand. Termasuk Melayu Diaspora yang mendiami negara Madagaskar, Afrika Selatan, Surinam, Timur Tengah, Amerika Syarikat dan Eropah. 

Selain itu Pusat Kajian Nusantara atau Nusantara Studies Center menjalankan beberapa aktiviti seperti Program Pertukaran Kebudayaan dan Program Pertukaran Pelajar dengan Institusi Pengajian Tinggi di Dunia Melayu, Program Seminar Akademi, Program Diskusi akademi, Program Aktitivi Kemasyarakatan dengan berkerjasama pihak kumpulan akademi, kumpulan ahli akademi, Institusi Penyelidikan, Institusi Umum serta Badan Bukan Kerajaan lain lain. Kewujudan Pusat Kajian Nusantara adalah hasil dari kerjasama diantara Jurusan Pengajian Melayu di Prince of Songkla University, Kampus Pattani, Selatan Thailand dengan Yayasan Iktisom Widya, Provinsi Songkla, Selatan Thailand. Nusantara Studies Center terletak dibawah Yayasan Iktisom Widya dengan tempat beroperasi di Fakulti Kemanusiaan dan Sains Sosial, Prince of Songkla University, Kampus Pattani, Selatan Thailand.

ภาพโลกมลายู  โลกมลายู-โปลีเนเซีย หรือโลกนูซันตารา

เครือข่ายในต่างประเทศ
Dunia Melayu Dunia Islam
World Melayu Polynesian Organisation
Pertemuan Penyair Nusantara
Pertemuan Sastrawan Nusantara
Sri Lanka Australian Malay Association, 
Sri Lanka Malay Association of Toronto Canada, 
Sri Lanka-Indonesia Freindship Association, 
Ruhuna Malay Association, 
Conference of Sri Lanka Malays (COSLAM), 
Ceylon Malay Research Organisation (CEMRO), 
All-Ceylon Malay Association

Forum For Malay Culture In South Africa, 
Indonesian and Malaysian Seamen’s Club, 
The South Africa Malay Cultural Society, 
The Cape Malay Chamber of Commerce, 
The Cape Malay Chorace Band

Fikambanana Malay Madagasikara ภายใต้การนำของนาย Mboara Andriannarimanana

Pusat Pengajian Melayu Universiti Islam Riau

Pusat Kajian Tamadun Melayu Nusantara Universiti Indonesia
Pusat Studi Melayu Universitas Hasanuddin
Pusat Studi Bangsa Melayu (PSBM) Universitas Sebelas Maret
Pusat Studi Melayu-Aceh
Pusat Penelitian Kebudayaan Melayu Universitas Tanjungpura
Pusat Kajian Melayu-Jawa,Fakultas Sastera dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret (UNS)
Pusat Studi Melayu Aceh (PUSMA) (Prof. Dr. Darwis Sulaiman, UnSyiah)
Pusat Kajian Alam Bina Melayu Universiti Teknologi Malaysia
Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu Universiti Malaya
Pusat Kajian Manuskrip Alam Melayu, Puskam UiTM
Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu (PPMAM) UKM
Lembaga Peradaban Melayu
Institut Peradaban Melayu UPSI
Pusat Kajian Institusi Raja Malaysia UniMAP

Dato Paduka Seri Omar Bin Ali
Pengerusi Pertubuhan Adat Perpatih Naning Melaka (PERPATIH) Pembesar Waris Naning Merangkap Setiausaha Lembaga Adat Naning Melaka


Persatuan Melayu Miri

persatuanmelayumiri-pmm.blogspot.com


Yayasan Melayu Natuna Cemerlang
http://melayunatuna.blogspot.com/

Lembaga Adat Melayu Riau
http://www.lamriau.org

Yayasan Budaya Melayu Sarawak

Yayasan Khazanah Warisan Melayu Deli

Tiada ulasan: