Education

การประสานงานกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคมลายู
- กำลังดำเนินการติดต่อ ประสานงาน เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาของประเทศมาเลเซีย อินโดเนเซีย และฟิลิปปินส์

งานวิจัย บทความ หนังสือ เกี่ยวกับการศึกษา

วิจัย การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิงคโปร์


นโยบายการพัฒนาการศึกษา มาเลเซีย


การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์


รับให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย อินโดเนเซีย และบรูไนดารุสสาลาม

รับให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงวิชาการ การเดินทางทั่วไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดเนเซีย สิงคโปร์ และบรูไนดารุสสาลม


สามารถติดต่อได้ที่ :       ศูนย์นูซันตาราศึกษา 

                                        Email : nusantarastudies@gmail.com


Tiada ulasan: