Sabtu, 4 April 2015

เสวนานูซันตารา ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
 
เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2015 ทางวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับอิสลามศึกษา โดยบังเอิญตัวแทนจากประเทศตีมอร์เลสเต้ คือคุณอารีฟ อับดุลลอฮ ซัรกัน ซึ่งดำรงตำแหน่งทางสังคมมุสลิมเป็นนายกสมาคมมุสลิมของประเทศตีมอร์-เลสเต้ และมีตำแหน่งทางราชการเป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งของประเทศตีมอร์-เลสเต้ ดังนั้นผู้เขียนในนามของแผนกวิชามลายูศึกษาและศูนย์นูซันตาราศึกษา จึงใช้โอกาสเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่จัด"เสวนานูซันตารา -Forum Nusantara ครั้งที่ 4" ณ ห้อง19405 เวลา10.00-11.00 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำหรับคุณอารีฟ อับดุลลอฮ ซัรกัน เป็นหลานชายของอดีตนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยตีมอร์-เลสเต (The Democratic Republic of Timor-Leste) 

การจัดเสวนานูซันตาราครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของแผนกวิชามลายูศึกษาและศูนย์นูซันตาราศึกษา ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศตีมอร์-เลสเต จากเจ้าของประเทศจริง ซึ่งบางอย่างไม่มีในตำรา หรือไม่มีการเขียนในตำราของประเทศไทย
สิ่งที่ได้จากการเสวนนูซันตาราครั้งนี้ ทำให้ได้รับรู้ว่า ประเทศเล็กๆอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยตีมอร์-เลสเต ที่มีประชากรเพียง 1.1 ล้านคนนั้น ยังมีสภาพที่ค่อนข้างจะยากจน การช่วยเหลือของชาติตะวันตกนั้น โดยความจริงแล้วไม่ได้มีความจริงใจต่อชาวตีมอร์-เลสเต แต่เพื่อผลประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตีมอร์-เลสเตต่างหาก ด้วยประเทศตีมอร์-เลสเตเป็นประเทศที่มีน้ำมัน


ประเทศตีมอร์-เลสเตเป็นประเทศที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ และแบ่งเขตการปกครองออก เป็น 13 เขตการปกครอง (administrative districts) ดังนี้

เขตเลาเตง
เขตเบาเกา
เขตวีเกเก
เขตมานาตูตู
เขตดิลี
เขตไอเลอู
เขตมานูฟาอี
เขตลีกีซา
เขตเอร์เมรา
เขตไอนารู
เขตโบโบนารู
เขตกอวาลีมา

เขตโอเอกูซี

Tiada ulasan: