Jumaat, 27 Mac 2015

โครงการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 - HuSo PSU Research Day 2015

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดงานโครงการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการมาแล้วสี่ครั้ง และในปี 2015 นี้ก็ได้จัดโครงการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ เป็นครั้งที่ 5  สำหรับการจัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการนี้ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

สำหรับรูปแบบของโครงการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ
 นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ภาคการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา และภาคโปสเตอร์ผลงานวิจัยของนักศึกษา โดยงานวิจัยของนักศึกษานี้ได้ดำเนินกิจกรรมทั้งในส่วนของการนำเสนอและภาคโปสเตอร์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2015 ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี และอาคาร 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

Tiada ulasan: