Khamis, 29 Mei 2014

สุลต่านองค์ใหม่ของรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย รัฐเพื่อนบ้านจังหวัดยะลา

โดย นิอับดุลรากิ๊บ  บินนิฮัสซัน
รัฐเปรัคมีพรมแดนติดต่อกับจังหวัดยะลา ประเทศไทย
สุลต่านองค์ใหม่ของรัฐเปรัค ดารุลริดวาน ประเทศมาเลเซีย
             จังหวัดยะลามีชายแดนติดต่อกับรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ด้วยเมื่อวัน 28 พฤษภาคม  2557 สุลต่านอัซลันชาห์ สุลต่านผู้เป็นประมุขของรัฐเปรัคก็ได้สิ้นชีพลง  สุลต่านองค์นี้ถือเป็นสุลต่านที่มีความรู้ จบการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยนอธธิงแฮม ประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมายังประเทศมาเลเซีย ก็ได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการด้านกฎหมาย  

           สุลต่านอัซลันชาห์
            สุลต่านอัซลันชาห์นั้น ตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะเป็นสุลต่านคือประธานศาลฎีกา ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสูงสุดทางด้านอำนาจตุลาการ สุลต่านอัซลันชาห์สิ้นชีพขณะมีอายุได้ 86 ปี โดยสิ้นชีพที่สถาบันโรคหัวใจแห่งชาติ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 การประกาศแต่งตั้งสุลต่านองค์ใหม่ต่อหน้าศพสุลต่านองค์ก่อน
ครอบครัวสุลต่านองค์ใหม่
          ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นสุลต่านองค์ต่อมา คือ บุตรคนโตที่ชื่อว่า ราชานัซริน โดยได้รับยศเป็นสุลต่านนัซริน ชาห์  โดยเป็นสุลต่านองค์ที่ 35 ของรัฐเปรัค  โดยสุลต่านนัซรินชาห์ เป็นองค์ราชทายาท ตั้งแต่ปี 1984  ปัจจุบันสุลต่านนัซริน ชาห์  มีอายุได้ 57 ปี ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐกิจจากวิทยาลัย Worcester ของมหาวิทยาลัยอกกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ  ได้รับปริญญาโทสาขาการบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด และได้รับการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดเช่นกัน โดยได้รับทางด้านสาขาเศรษฐศาสตร์และการปกครอง
          ได้สมรสกับนางซารา ซาลิม เดวิดสัน มีบุตรธิดา คือ เด็กชายราชาอัซลัน มุซาฟฟาร์ และเด็กหญิงราชานาซีรา ซัฟยาชาห์
           ปัจจุบันสุลต่านนัซริน ชาห์  เป็น Pro Chancellor ของมหาวิทยาลัยมาลายา ตั้งแต่ปี 2532 ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย
          สุลต่านนัซรินชาห์ เป็นสุลต่านนักวิชาการ ครั้งตั้งแต่เป็นรัชทายาท ก็ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายทางวิชาการหลากหลายสถานที่ หลากหลายสถานอุดมศึกษา


Tiada ulasan: