Isnin, 3 Januari 2011

ทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2553

โดย นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮสซัน

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมาอาจแตกต่างจากวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผู้เขียนได้เดินทางไปทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินการไปในปี 2552 และสิ่งที่คาดหวังต่อไปในปี 2553 ที่ประเทศสิงคโปร์ แต่สำหรับวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผู้เขียนเพียงเดินทางไปยังเมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการในปี 2553 และเดินทางกลับจังหวัดปัตตานีในวันที่ 2 มกราคม 2554 สิ่งที่ได้จากการเดินทางในครั้งนี้ แม้จะเป็นเพียงการเดินทางไปยังรัฐกลันตัน ซึ่งถือว่าเป็นรัฐเพื่อนบ้านที่มีเขตแดนติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส แต่จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูล ทำให้เห็นว่า “เขารู้จักเรา มากกว่าที่เรารู้จักเขา”

เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน

เมืองโกตาบารู มองจากฝั่งห้างโลตัส

ศูนย์หัตถกรรมรัฐกลันตัน

KB Mall เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน

องค์ความรู้ของเราที่มีต่อเขา ไม่ว่าจากงานวิทยานิพนธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณทั้งจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อรวมแล้วมีจำนวนน้อยกว่าที่เขามีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรา

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่มาเลเซียศึกษาเกี่ยวกับภาคใต้ของไทยหรือที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
1. การจัดการความขัดแย้งของชาวมลายูมุสลิมในจงหวัดชายแดนภาคใต้ (Pengurusan konflik Melayu-Islam di wilayah Selatan Thailand)
2. การจัดการบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย-ประเทศไทย(Pengurusan sempadan Malaysia-Thailand )
Nasionalisme Melayu di selatan Thailand, 1890-1948
3. ปัญหาจริยธรรมของกลุ่มเยาวชน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนราธิวาส (Masalah keruntuhan akhlak di kalangan muda mudi : suatu kajian di Bandar Narathiwat, Thailand )
4. การค้าสินค้าเถื่อนบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย-ประเทศไทย : ผลกระทบทางความมั่นคงและสังคมเศรษฐกิจที่รัฐกลันตัน(Kegiatan penyeludupan di sempadan Malaysia-Thailand : implikasi ke atas keselamatan dan sosio-ekonomi di Kelantan )
5. การลักลอบขนสินค้าไทยโดยไม่เสียภาษี : กรณีศึกษาที่อำเภอปาเซร์มัส รัฐกลันตัน (Kegiatan penyeludupan barangan Siam : kajan kes di Pasir Mas, Kelantan)

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2553
สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในปี 2553 นั้น ส่วนหนึ่งได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหลัก โดยใช้หลักการว่า “ทำให้คนที่รู้จักกันกลายเป็นเพื่อน ทำให้เพื่อนกลายเป็นกัลยามิตร”

ความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศมาเลเซีย
มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส
มหาวิทยาลัยอุตารามาเลเซีย
มหาวิทยาลัยมาเลเซียซาบะห์
มหาวิทยาลัยมาเลเซียซาราวัค
United Sabah Bajau Organisation

ความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศอินโดเนเซีย
Pusat Bahasa
Pusat Tamadun Melayu Universitas Indonesia
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Universitas Sumatera Utara
Universitas Syiah Kuala
“โต๊ะอินโดเนเซีย” นักศึกษาทุน Darmasiswa ด้วยส่วนหนึ่งของบณทิตของแผนกวิชามลายูศึกษาได้รับทุน Darmasiswa ของรัฐบาลอินโดเนเซีย เพื่อไปศึกษาภาษาอินโดเนเซียในสถาบนอุดมศึกษาของประเทศอินโดเนเซีย จึงไปจัดตั้ง“โต๊ะอินโดเนเซีย” ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ส่งข่าวคราว วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอินโดเนเซีย
นักศึกษาทุน Darmasiswa

ความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศสิงคโปร์
องค์กรจาเมียะห์อิสลามียะห์ สิงคโปร์
Pusat Budaya

ความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศบรูไน
Universiti Brunei Darussalam
Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei

ความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศฟิลิปปินส์
Pahang Center for Malay Studies, Mindanao States University

Tiada ulasan: