Isnin, 26 November 2007

บางส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

โดย นิอับดลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
รัฐธรรมนูญแห่งรัฐกลันตัน
The Constitution of The State of Kelantan

ตอนที่1

มาตรา1 รัฐธรรมนูญฉบับที่เรียกว่า Undang-Undang perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan
มาตรา3 การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลเมื่อ
(3) มีการลงมติจำนวน 2 ใน3 ของสมาชิกทั้งหมดของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
มาตรา4 ความหมายของคำต่อไปนี้
“กรรมการ”หมายถึง กรรมการของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
“การเลือกตั้ง” หมายถึง การเลือกตั้งสมาชิกของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
“His Royal Highness “ หมายถึง สุลต่านของรัฐ รวมทั้งราชทายาท
“สภานิติบัญญัติแห่งรัฐ”หมายถึง สภานิติบัญญัติของรัฐนี้
“มุขมนตรี”หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา12 รวมทั้งรองมุขมนตรี
“ The State “ หมายถึงรัฐกลันตันและดินแดนภายใต้อำนาจของรัฐกลันตัน
“สภาผู้บริหารแห่งรัฐ”หมายถึง สภาที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
“The Yang Di Pertuan Agong” หมายถึง ผู้นำสูงสุดของสหพันธรัฐ รวมทั้งผู้ทำหน้าที่เป็นรองพระราชาธิบดี หรือ Timbalan Yang Di Pertuan Agong

มาตรา5 ศาสนาทางการของรัฐนี้คือศาสนาอิสลาม
มาตรา6(1) ผู้นำทางศาสนาอิสลามในรัฐคือสุลต่านและคณะกรรมการอิสลาม และขนบธรรมเนียมประเพณีมลายู (Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu) เป็นผู้ให้คำปรึกษาต่อสุลต่าน
มาตรา8A คำขวัญประจำรัฐคือ Berserah Kepada Tuhan Kerajaan Kelantan
มาตรา12(1) สุลต่านจะแต่งตั้งมุขมนตรีเพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา16
(1A) สุลต่านจะแต่งตั้งรองมุขมนตรีเพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 16
มาตรา13(1) สุลต่านจะแต่งตั้งบุคคลผู้ทำงานเต็มเวลาเพื่อทำหน้าที่เป็น The State Secretary ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของรัฐ (The State Legal Adviser) และ The State Financial officer
(2)The State Secretary จะต้องเป็นชาวมลายูและมีความรู้ด้านศาสนาอิสลาม

มาตรา15(2) สุลต่านมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(a) แต่งตั้งมุขมนตรี
(d) เป็นผู้นำทางศาสนาอิสลามหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของคนมลายู
(e) แต่งตั้งราชทายาท
มาตรา16(1) สุลต่านจะแต่งตั้งสภาผู้บริหารรัฐ (State Executive Council)
(1) สภาผู้บริหารรัฐจะต้อง
(a) สุลต่านต้องแต่งตั้งมุขมนตรีก่อน ผู้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ ผู้เป็นผู้นำเสียงส่วนใหญ่ในสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
(b) สุลต่านเป็นผู้แนะนำมุขมนตรีเพื่อแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้บริหารไม่มากกว่า 8 คน แต่ไม่น้อยกว่า 4 คนจากสมาชิกสภา
(c) สุลต่านเป็นผู้แนะนำมุขมนตรีแต่งตั้งรองมุขมนตรีจากสมาชิกสภาผู้บริหารรัฐ
(5) สภาผู้บริหารรัฐเป็นผู้รับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
(8) สมาชิกสภาผู้บริหารรัฐจะต้องไม่ทำธุรกิจ การค้า หรือมีอาชีพใดๆที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงมติของสภาผู้บริหารรัฐ
มาตรา26(1) ต้องมีการจดบันทึกการประชุมทั้งหมดของสภาผู้บริหารรัฐ
มาตรา27A (1) สุลต่านเป็นผู้มีอำนาจในการอภัยโทษที่เกิดขึ้นภายในรัฐตนเอง ทั้งจากกฎหมายสหพันธรัฐหรือกฎหมายของรัฐ
มาตรา27B (1) สุลต่านมีหน้าที่พิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ของชาวมลายูและชุมชนอื่นตามที่ได้กำหนดไว้
มาตรา28ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐประกอบด้วยสุลต่านและสภานิติบัญญัติแห่งรัฐที่เรียกว่า Dewan Negeri
มาตรา29 สมาชิกของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐประกอบด้วยสมาชิก 45 คน
มาตรา39 ถ้าสมาชิกสภานิติบัญญัติผู้ใดเสียชีวิตหรือมีคุณสมบัติไม่ครบสถานภาพของสมาชิกสภาถือว่าว่างลง
มาตรา42 สุลต่านจะต้องกล่าวเปิดสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ และอาจส่งสาส์นกล่าวพิธีเปิดก็ได้

ตอนที่ 2
มาตรา 4(1) ความหมายของคำต่างๆมีดังนี้
“Hukum Syarak” หมายถึง เนื้อหาของกฎหมายอิสลาม
“Sovereign” หมายถึง สุลต่านและเจ้าผู้ครองรัฐกลันตัน
“Ahlus Sunnah wal Jamaah “หมายถึง สำนักทางศาสนาที่จัดตั้งขึ้นโดยAbu Al-Hassan Al-Asha’riและAbu Mansoor Al-Maturidi และ ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ยึดถือสำนักดังกล่าว
“The Coucil of Advisers “หมายถึง Majlis Penasihat Raja ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกสุลต่านหรือเจ้าผู้ครองรัฐ
“Waris “หมายถึง ผู้เป็นราชทายาทของรัฐกลันตัน
“Waris Yang Kedua “ หมายถึง ราชทายาทอันดับ 2 ซึ่งมีฐานะต่ำกว่าราชทายาทคนแรก
“Kerabat D’Raja “หมายถึง เชื้อพระวงศ์ ซึ่งเป็นคนชาวมลายูที่มีเลือดกษัตริย์และนับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งสืบเชื้อสายมาจาก long Yunus
มาตรา5 ต้องจัดตั้ง Majlis Perajaan Negeri หรือThe Council of Succession
มาตรา6 ไม่มีผู้ใดจะขึ้นครองราชย์ของรัฐกลันตันได้ถ้าไม่ได้รับการยอมรับ จากสภาที่เรียกว่า The Council of Succession
มาตรา7 The Council of Successionประกอบด้วย
1. ประธานสภา The Council of Succession
2. รองประธานสภา The Council of Succession
3. The State Secretary ผู้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของ The Council of Succession
4. Mufti (มุฟตีแห่งรัฐ)
5. สมาชิกของ The Kerabat D’Raja จำนวน 4 คนและ
6. สมาชิกไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ผู้เป็นชาวมลายูและเป็นประชาชนของเจ้าผู้ ครองรัฐ
มาตรา11 การลงมติของ The Council of Succession ต้องมีจำนวน 2 ใน3 ของสมาชิกทั้งหมด
มาตรา29 ผู้ใดเป็นราชทายาทจะมีตำแหน่งเป็น Tengku Mahkota หรือThe Crown price of Kelantan
มาตรา36 (1) Majlis Penasihat Raja หรือ The Council of Aduisers จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อสุลต่าน
(2) The Council of Aduisers ประกอบด้วยองค์สุลต่าน องค์ราชทายาท และบุคคลดังต่อไปนี้
The private of Secretary (เลขานุการส่วนตัว) ของสุลต่านทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาที่ปรึกษา
Mufti (มุฟตีของรัฐกลันตัน) และ บุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่มากกว่า 10 คน

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

Hi !.
You may , perhaps very interested to know how one can make real money .
There is no initial capital needed You may begin earning with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
AimTrust represents an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

It is based in Panama with offices around the world.
Do you want to become a happy investor?
That`s your choice That`s what you desire!

I feel good, I started to get real money with the help of this company,
and I invite you to do the same. It`s all about how to choose a proper companion utilizes your funds in a right way - that`s it!.
I take now up to 2G every day, and my first investment was 500 dollars only!
It`s easy to start , just click this link http://kubufyqisy.freewebsitehosting.com/finibo.html
and go! Let`s take this option together to become rich